Ochrana osobných údajov

CA ALA TOUR    Myjava  spracúva osobné údaje dotknutej osoby – klienta ( objed- návateľa )   v súlade s príslušnými ustanoveniami zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v informačných systémoch slúžiacich na tvorbu objednávky, zmluvy o obstaraní zájazdu. Taktiež pri poistení zájazdu  a klientov, v ktorých  sú evidované osobné údaje klien-tov požadovaných služieb.

Objednávateľ uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu udeľuje súhlas CA ALATOUR so spracovaním osobných údajov. Všetky osobné údaje sú veľmi dôverné a použijeme ich  iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona 428/2002.

Vaše osobné  údaje  sú uložené na serveri vo vlastníctve CA ALA TOUR. Osobné údaje nie sú predávané, poskytované tretím osobám, ani inak spracované pre potreby tretích strán  ( okrem CK s ktorou cestujete ).

Alena Majtánová