Obchodné a platobné podmienky

I.   Úvod

Cestovná agentúra ALA TOUR  Myjava ( ďalej len CA ) je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárií ( ďalej len CK ), s ktorými má uzatvorenú zmluvu o predaji zájazdov. Tieto CK sú riadne poistené proti úpadku.

Celý systém pracuje ako systém rezervačný. CA nevie v momente objednávania zájazdu zákazníkom, či je daný zájazd voľný, rezervovaný inou CA / CK, alebo už obsadený. CK si vy-hradzuje právo po objednávke zájazdu na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť

pri ručnom prepisovaní zájazdu do databázy serveru. Ponuka zájazdov je pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od príslušných CK. Všetky tieto údaje sú platné v čase zadania na portál. CA nezodpovedá za ich prípadné zmeny.

Zájazdy si u nás objednávate za rovnakú cenu a podmienok ako u samotnej CK!

II.   Objednávky

Zájazd od CA si môže kúpiť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorí s CA „Cestovnú zmluvu". Každý návštevník servera si môže objednať ľubovolný z ponúkaných zájazdov, prí-padne i viac zájazdov pre možnosť náhrady za prvý požadovaný zájazd. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré neobsahujú správne telefónne číslo, sú rozporuplné, neúplné, prí-padne bez odpovede klienta. Upozorňujeme, že pri niektorých ponukách, ako „Last minute", nemusia byť uvedené kompletné informácie.

III.   Rezervácia

CA i bez overenia klienta, pokiaľ má objednávka všetky náležitosti, vykoná rezerváciu objednaného zájazdu. V prípade úspešnej rezervácie je klient informovaný telefonicky na ním uvedené telefónne číslo, prípadne elektronicky ( e-mail, SMS ). Pri potvrdení rezervácie je klient informovaný, ktorou CK je zájazd organizovaný, pokiaľ táto informácia nebola riešená ako podmienka zájazdu.

IV.   Cestovná zmluva

Zmluvu o obstaraní zájazdu CA vyplňuje a zasiela po potvrdení rezervácie klientovi. Cestovná zmluva je zasielaná poštou, alebo faxom, podľa možností klienta, prípadne časového priestoru pre realizáciu zmluvy. Spolu so zmluvou CA zasiela pokyny pre vyplnenie cestovnej zmluvy a pokyny k úhrade ceny zájazdu, prípadne uhradeniu zálohy a doplatku. Zákazník podpísanú zmluvu obratom zašle na adresu CA dohodnutou formou. Termíny pre platbu zálohy, alebo doplatku sú pre klienta záväzné a CA nezodpovedá za následky oneskorenej platby ( zo strany CK môže prísť ku stornu rezervácie, príp. zájazdu ). Cestovná zmluva nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany CK, CA a doručením objednávateľovi.

V.   Platba

Pri zakúpení zájazdu viac ako jeden mesiac pred nástupom na dovolenku má klient možnosť uhradiť iba 50% celkovej ceny zájazdu. Doplatok ale musí byť uhradený najneskôr jeden mesiac pred nástupom na dovolenku. Platenie celkovej sumy, zálohy, príp. doplatku za zájazd prebieha vždy na účet CA buď v hotovosti za doklad o uhradení istej sumy s popisom účelu, alebo prevo-dom z účtu klienta na účet CA, alebo vložením na účet CA v pobočke príslušnej banky, alebo poštovou poukážkou. Klient si ako doklad o platbe musí pre svoju potrebu ponechať doklad o zaplatení sumy v CA v hotovosti, alebo výpis z účtu, príp. doklad o zaplatení vydaný bankou, alebo poštou. V prípade, kedy môže hroziť oneskorenie platby za požadovaný zájazd, je CA oprávnená požiadať zákazníka o urýchlené vykonanie platby horeuvádzaným spôsobom.

Letecké spoločnosti si vzhľadom k sústavnému zvyšovaniu ceny pohonných hmôt ( letec-kého benzínu ) na svetových trhoch vyhradzujú právo na zmenu výšky palivového príplatku.

Ich navyšovanie si riadia CK podľa VZP. Podmienky stanovené CK sú klient a CA povinní akceptovať.

VI.   Zájazdy na vyžiadanie

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najprv u tamojšieho partnera CK ( hotel v zahraničí a pod. ). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až v 100%-nej výške ceny zájazdu, a to ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá je pri úspešnej rezervácii ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu hneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa záloha vždy vracia v plnej výške, pokiaľ si klient nevyberie iný zájazd.

VII.   Storno podmienky

Storno podmienky sa riadia storno podmienkami príslušnej CK, t.j. CK u ktorej bol zájazd rezervovaný a zaplatený. CA si žiadne storno poplatky neúčtuje. Odstúpenie od cestovnej zmluvy ( storno ) musí byť vykonané jedine písomnou formou s podpisom objednávateľa a zaslané na adresu CA.

VIII.   Vracanie preplatkov

Pokiaľ príde ku zmene zmluvy, resp. ceny služieb pre zákazníka, alebo príde k nesprávnemu zaslaniu platby od zákazníka, čím vzniknú preplatky, potom CA vracia tieto preplatky - finančné čiastky spätne na účet klienta.

IX.   Reklamácia

Prípadné reklamácie k zájazdu či službám odporúčame riešiť okamžite a priamo na mieste pobytu s príslušným delegátom CK, alebo recepciou ubytovacieho zariadenia. Tiež býva klientovi k dispozícii „non stop" telefónna linka poriadateľskej CK.  Ak sa rozhodne klient podať reklamá-ciu až po ukončení čerpaných služieb, je potrebné k reklamácii pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu, príp. fotodokumentáciu, potvrdený delegátom poriadajúcej CK.

Všetky podklady pre reklamáciu je potrebné neodkladne doručiť, najvhodnejšie poštou doporučene, na adresu CA ALATOUR Myjava ( miesto zakúpenia zájazdu ), alebo priamo na adresu CK, ktorá zájazd poriadala.

CA ALATOUR nezodpovedá za služby poskytované CK a tiež nevybavuje reklamácie v mene CK. Po obdržaní prípadnej reklamácie je táto okamžite nami odoslaná do príslušnej CK. Tá je povinná sa k reklamácii vyjadriť, a to v zákonom stanovenej lehote.

Alena Majtánová